Cilji in program dela

1. Skrb za čisto in zdravo okolje

Osveščanje učencev, učiteljev in staršev o pomenu sortiranja odpadkov;
spoznavanje pomena reciklaže odpadkov;
varčevanje z energijo;
varčevanje z vodo;
zmanjševanje izpusta toplogrednih plinov.

2. Skrb za zdravo prehrano in čim več gibanja

Osveščanje učencev o pomenu zdrave prehrane;
osveščanje učencev o pomenu zajtrka in redne prehrane;
vključevanje čim več sadja in zelenjave v šolski jedilnik;
sadje namesto sladkarij – praznovanje rojstnih dni v šoli s sadjem in sadnimi sokovi;
pomen hrane in odnos učencev do nje;
odpadkov hrane naj bi bilo čim manj.

3. Skrb za vodo kot življenjsko vrednoto

Učenci znajo ceniti vodo kot življenjsko vrednoto;
učenci znajo razločevati različne tipe celinskih voda;
učenci spoznajo tipe ekosistemov s stoječo in tekočo vodo;
učenci se seznanijo z življenjskimi razmerami v sladkih vodah;
učenci znajo opisati kroženje snovi v vodi;
učenci spoznajo najpogostejša onesnažila voda in posledice onesnaževanja z njimi;
učenci se seznanijo s posledicami izsuševanja močvirnih predelov Slovenije;
učenci opozarjajo na črna odlagališča ob vodnih telesih;
učenci poskušajo najti rešitve, kako zmanjšati porabo pitne vode v gospodinjstvih;
učenci se seznanijo s problematiko pomanjkanja pitne vode  na sušnih območjih sveta.

DOLGOROČNI CILJI EKOŠOLE

Ureditev kanalizacije
Prometna varnost otrok: ureditev pločnikov, označitev prehodov za pešce v okolici šole in ostalih talnih oznak ter postavitev ležečih policajev
Igrišče na Kovku – opremimo okolico igrišča s koši za smeti
Divja odlagališča

PROGRAM DELA V ŠOLSKEM LETU 2014/2015

Projekti:

– Zbiranje izrabljenih tonerjev, kartuš in trakov in odpadne električne in elektronske opreme ter odpadnih baterij.

– Ekokviz za OŠ.

– Zbiranje odpadnega papirja in tekstila.

Related Images: