Skupnost učencev šole

Za uveljavljanje svojih pravic in interesov se oddelčne skupnosti preko svojih predstavnikov povezujejo v skupnost učencev šole. Učenci oddelčne skupnosti volijo v skupnost učencev šole dva predstavnika oddelka.
Skupnost učencev šole sprejme letni program dela in opravlja naslednje naloge:

  • zbira pripombe in predloge oddelčnih skupnosti v zvezi s programom pouka, dnevov dejavnosti, ekskurzij, interesnih dejavnosti, prireditev in drugih dejavnosti, ki jih organizira šola,
  • spremlja uresničevanje pravic in dolžnosti učencev ter opozarja ravnatelja in svet šole na morebitne kršitve pravic učencev,
  • organizira šolske prireditve in obvešča učence o svoji dejavnosti,
  • načrtuje in organizira skupne akcije (zbiralne akcije, solidarnostne akcije),
  • predlaga izboljšave bivalnega okolja (lepši izgled, čistejše okolje) in sodeluje pri uresničitvi idej,
  • oblikuje predloge za pohvale, nagrade in priznanja učencem,
  • opravlja druge naloge, za katere se dogovorijo učenci.

Na začetku šolskega leta je seveda potrebno izvoliti predstavnika oddelka od 1. do 9. razreda. Volitve potekajo na razrednih urah in so tajne in demokratične.
Mentorja SUŠ predlaga ravnatelj oz. predstavniki oddelčnih skupnosti, potrdijo pa predstavniki skupnosti učencev šole.

 

ŠOLSKI PARLAMENT

Šolski parlament je izvršilni organ skupnosti učencev šole. Predstavnike voli skupnost učencev glede na število oddelkov na šoli. Šolski parlament se skliče vsaj enkrat letno. Svoje ugotovitve, predloge in pripombe člani parlamenta posredujejo ravnatelju in svetu šole. 

 

Teja Žakelj, mentorica SUŠ na OŠ Rovte