Nadarjeni učenci

V skladu z Zakonom o osnovni šoli (11. člen), Konceptom odkrivanja nadarjenih učencev ter vizijo naše šole tudi v letošnjem šolskem letu nadaljujemo z odkrivanjem in delom z nadarjenimi učenci. To so učenci, ki kažejo visoke potenciale na različnih specifičnih ali splošnih učnih področjih, kot so: intelektualno, ustvarjalno, akademsko, vodstveno, umetniško in psihomotorično področje. Ti učenci poleg rednega šolskega programa potrebujejo posebej prilagojene programe in aktivnosti.

POSTOPKI ODKRIVANJA POTENCIALNO NADARJENIH UČENCEV:

  • EVIDENTIRANJE (učitelji, razredniki, mentorji, svetovalni delavci, zunanji sodelavci)
  • PRIDOBITEV SOGLASJA STARŠEV ZA IDENTIFIKACIJO
  • IDENTIFIKACIJA (ocenjevalna lestvica učiteljev, testiranje splošnih intelektualnih sposobnosti, testiranje besedne ustvarjalnosti)
  • SEZNANITEV IN PRIDOBITEV MNENJA STARŠEV ZA NADALJNJE DELO Z NADARJENIMI UČENCI.