Program dela

LETNI PROGRAM DELA SUŠ ZA ŠOLSKO LETO 2016/2017

  • organizacija in izvedba šolskega parlamenta (Otroci in načrtovanje prihodnosti),
  • spodbujanje mentorstva – starejših učencev mlajšim predstavnikom SUŠ-a,
  • izvedba solidarnostnih akcij,
  • pomoč in sodelovanje pri zbiralnih akcijah,
  • zbiranje pripomb in predlogov oddelčnih skupnosti v zvezi s programom pouka, dnevov dejavnosti, ekskurzij, interesnih dejavnosti, prireditev in drugih dejavnosti, ki jih organizira šola,
  • spremljanje uresničevanja pravic in dolžnosti učencev ter opozarjanje ravnatelja in svet šole na morebitne kršitve pravic učencev,
  • zbiranje in oblikovanje predlogov za pohvale in priznanja učencem,
  • obveščanje učencev o dejavnostih SUŠ,
  • izvedba okrasitve šole v prazničnem času.

Pri uresničevanju svojih idej Skupnost učencev Osnovne šole Rovte sodeluje z ravnateljem, učiteljskim zborom, delavci šole, županom ter Centrom za socialno delo.

Učiteljski zbor, svet staršev in svet šole vsaj enkrat letno obravnavajo predloge, mnenja in pobude učencev, ki so jih oblikovali v skupnosti učencev šole ali šolskem parlamentu.

 

Rovte, 17. 11. 2016                                                                  Mentorica SUŠ-a: Teja Žakelj